Únava, stres, poškození, léčení, zotavování

Únava a stres
Únava a stres jsou krátkodobá postižení, která se rychle hromadí, jakmile začne mizet adrenalin a napětí. Naštěstí únava i stres rychle mizí po krátkém odpočinku.
Na konci každé epizody se všichni zúčastnění hrdinové zregenerují. Charakter se zregeneruje podle toho, jak velkou má odolnost (toughness), a stejně tak dojde i ke snížení napětí podle míry jeho síly vůle (willpower).
Hrdinové se mohou zregenerovat také spánkem (spánek po celou noc). Únavu podle míry odolnosti (toughness) a stres podle síly vůle (willpower).

Efekt únavy a stresu
Během hodu kostek (v případě že na kostkách padnou po odečtení dva obrázky kletby) může charakter utrpět stres (pokud je test založen na mentálních atributech Inteligence, síly vůle, družnosti), nebo se dostane do napětí (v případě, že je test založen na fyzické aktivitě síly, odolnosti nebo obratnosti).
Kdykoliv se charakter dostane do stresu nebo únavy, vezme si žeton a položí si ho na svoji kartu povolání.
Kdykoliv charakter “nasbírá” více stresu než je hodnota některé z jeho mentálních vlastností, tato vlastnost se stává zoufalou. Jakýkoliv hod na tuto vlastnost bude ohodnocen jednou kostkou smůly navíc.
Únava pro fyzické vlastnosti funguje naprosto stejně. Kdykoliv charakter “nasbírá” více únavy než je hodnota některé z jeho fyzických vlastností, tato vlastnost se stává unavenou. Jakýkoliv hod na tuto vlastnost bude ohodnocen jednou kostkou smůly navíc.

Mdloby & vyčerpání, bezvědomí
Pokud charakter “nasbírá” více stresu, než je dvojnásobek jeho síly vůle, omdlí vyčerpáním. Stejně tak upadne do bezvědomí pokud “nasbírá” více únavy, než je dvojnásobek jeho odolnosti.
Charakter zůstává v bezvědomí, dokud neklesne jeho počet stresu či únavy.
Pokud se stane, že charakter omdlel únavou a zároveň upadne do bezvědomí (má 2x více stresu a únavy než jeho odolnosti a síly vůle), stane se přetížený (strained). Takový charakter je více náchylný k šílenství.

Zranění a kritická zranění
Některé poškození může být mnohem horší než únava nebo stres. Charakter může být zraněn tím, že spadne ze skály nebo je raněn v průběhu bojů. Fyzické poškození je ve Warhammer fantasy roleplay reprezentováno kartami zranění.
Za běžná zranění jsou považovány například řezné rány, popáleniny nebo omrzliny. Kritická zranění jsou mnohem závažnější, například: rozdrcené koleno, hluboká rána do hlavy.
Jak kritická, tak i normální zranění jsou reprezentovány kartami. Pokud je karta sejmuta z balíčku horní stranou tak, že je na ní vyobrazena krev, je považována za normální zranění. Pokud je karta z balíku obrácena tak, že je viditelný název a efekt zranění, jedná se o zranění kritické. V Obou případech reprezentuje vždy jedna karta jedno zranění.

Poškození a kritická poškození
Útoky mohou způsobit zranění svým cílům. Poškození je reprezentováno potenciálním zraněním, které cíl může utrpět. Pokud je na kartě vyobrazen efekt zranění +1, takový efekt modifikuje potenciál poškození. Takové efekty se sčítají tak, že pokud první efekt modifikuje +1 poškození a druhý +2 poškození, útok dostává celkový bonus +3.
Pokud je však uveden efekt +1 kritické zranění, takový efekt nemodifikuje celkový potenciál poškození, nicméně upravuje výsledné poškození. Tím pádem +1 kritické zranění říká, že cíl bude na konci kromě normálního zranění ohrožen i jedním kritickým zraněním (kritická zranění se sčítají tak, že je jich možno i více).

Kritická zranění
Cíli může být kritické zranění způsobeno mnoha způsoby. Kritické zranění může nastat v případě, že padne na hozených kostkách Sigmarova kometa, nebo pokud výsledný hod vygeneruje dostatek přízně shodné s kritickým hodnocením uvedeným u každé zbraně (critical rating).
Je důležité zmínit, že pokud je na kartě napsáno: “způsobí kritické zranění” je jedna nebo více karet zranění otočeno a proměněno na kritické zranění. Pokud je však v textu uvedeno +1 kritické zranění, je k normálnímu (nebo i kritickému) zranění přidána další karta, která je otočena a změněna na kritické zranění.

Závažnost poranění
Charakter není nesmrtelný. Čím více má karet poškození, tím horší je jeho celkové zdraví. Podle počtu karet zranění se závažnost dá rozdělit do několika kategorií:

  • Nezraněn
  • Lehce zraněn
  • Kriticky zraněn

Maximální počet zranění záleží na velikosti atributu odolnost + atributu patřící k hráčově rase (viz tvorba postavy).

Smrt
Pokud hráč nasbírá více zranění než je jeho maximální možné poranění (wound threshold) dostane se do velkého nebezpečí. Charakter je prohlášen za mrtvého, pokud nasbírá více kritických zranění, než je míra jeho odolnosti.

Léčení a Zotavení
Za každou plně strávenou noc odpočinkem si charakter vyléčí tolik zranění, kolik je míra jeho odolnosti.
Charakter se může také pokusit o kontrolu odolnosti (Resilience check). Odolnost takového hodu je závislá na míře zranění. GM (PJ) může modifikovat obtížnost takového hodu podle podmínek, které obklopují hráče (jiné podmínky budou v nemocnici v Altdorfu, jiné v jeskyni):

  • Lehké zranění: jednoduchá obtížnost (1 kostka výzvy)
  • Kritické zranění: Střední obtížnost (2 kostky výzvy)

Pokud je hod úspěšný, může si charakter vyléčit jedno kritické zranění, které je rovno nebo menší než počet úspěchů na kostkách. Pokud je kritické zranění vyléčenou toto cestou, je karta kritického poškození posléze otočena na druhou stranu a počítá se jako zranění normální. Stejně tak jsou dále vyléčena normální zranění podle počtu hozených symbolů přízně (boon).

Je možné, že jeden charakter může pomoci druhému při hodu na odolnost. Charakter, který chce pomoci, si musí hodit na kontrolu první pomoci (first aid check). GM může modifikovat obtížnost, stejně jako při hodu na odolnost. V případě, že je hod na první pomoc úspěšný, generuje za každý úspěch +1 kostku štěstí, za dva a více symbolů přízně vygeneruje jednu kostku štěstí navíc.

Charakter, který ovládá speciální vlastnost lékařství (medicine), může také přidat svou pomocnou ruku k dílu. Pokud je hod na lékařství úspěšný, přidá do hodu na odolnost jednu kostku kvalifikace a jednu další kostku kvalifikace, pokud hod vygeneruje dva nebo více symbolů přízně.

Provádění první pomoci nebo lékařství sám na sobě je velmi těžké a všechny tyto hody jsou ztíženy jednou kostkou výzvy navíc.

Dlouhodobá péče
Další možností je dlouhodobé léčení zkušeným ošetřovatelem. V takovém případě se zranění hojí mnohem rychleji.

Kontrola odolnosti (resilience check). V takových podmínkách vyžaduje hod o jednu kostku výzvy méně. Pokud je poblíž někdo se školením v medicíně, je možné přidat jednu kostku kvalifikace k takovému hodu.

První pomoc a okamžitá péče
K hodu na první pomoc musí být léčitel v kontaktu s pacientem (engaged). Léčitel posléze provede test první pomoci (first aid check). Pokud je úspěšný, pacient si vyléčí počet zranění rovný hodu úspěchu na kostkách, až do velikosti odolnosti pacienta (toughness).

První pomoc může být také použita k dočasnému ignorování kritického zranění. V takovém případě musí hod na první pomoc vygenerovat stejně nebo více úspěchů než je uvedená vážnost na kartě kritického zranění. Pokud je hod úspěšný, je možno ignorovat kritické poškození uvedené na kartě po jeden den. Vedle takové karty umístěte jeden žeton, abyste nezapomněli, že byl tento efekt dočasně ignorován. Pokud si charakter nevyléčí toto kritické zranění během následující noci, je toto zranění následující den zase aktivováno.

První pomoc ale není úplně bez rizik. Pokud hod na první pomoc vygeneruje neúspěch a navíc minimálně dvě kletby, subjekt léčení okamžitě utrpí jeden stres a únavu. Pokud se tak stalo při pokusu o léčení kritického zranění, pacientovi je navíc kromě jednoho stresu a únavy způsobeno i jedno zranění navíc.

Použití lékařství (Medicine)

Lékařství (medicine) nemůže být použito během boje, taková péče vyžaduje více času. Nicméně použití lékařství přináší menší risk během léčení. Rizika při použití lékařství jsou menší, pokud se při hodu vygeneruje neúspěch a navíc minimálně tři kletby, subjekt léčení okamžitě utrpí jeden stres a únavu. Pokud se tak stalo při pokusu o léčení kritického zranění, pacientovi je navíc kromě jednoho stresu a únavy způsobeno i jedno zranění navíc.

Limitace léčení
Na charakter, který byl vyléčen jedním léčícím kouzlem, je možno použít stejné kouzlo následující den. Jiné kouzlo na něj použít lze, nicméně jeho opakování je možné zase až následující den. Stejně tak pouze jedna první pomoc, jeden léčivý nápoj či jeden celonoční odpočinek je možno použít na jednu postavu za jeden den a opakovat je možno zase až den následující.

Pokud pokus o léčení, první pomoc, léčivý nápoj, atd. selhal, je možno tento pokus opakovat ještě ve stejný den. Limitace je pouze na úspěšné provedení léčení.

Únava, stres, poškození, léčení, zotavování

Warhammer Fantasy Roleplay c00p3ercz c00p3ercz