Tvorba postav

Postavy ve světě Warhammeru mají šest základních vlastností:

 • Síla (Strength)
 • Odolnost (Toughness)
 • Obratnost (Agility)
 • Inteligence (Intelligence)
 • Síla vůle (Willpower)
 • Družnost (Fellowship)

Hodnoty (většinou v rozmezí 1-8, 3 je průměrné pro člověka) těchto šesti vlastností určují, kolika modrými (characteristic dice) kostkami postava hází testy založené na konkrétní vlastnosti. S určitými vlastnostmi může být spojeno také jedna nebo více bílých kostek štěstí (fortune dice).

Hranice zranění (Wounds Treshold)
Postava může obdržet jen určité množství zranění, než upadne do bezvědomí (nebo hůře). Tento počet je závislý na rase a Odolnosti postavy.

 • Reiklander: 9 + Odolnost
 • Karak Azgarazský Trpaslík: 10 + Odolnost
 • Vznešený Elf: 8 + Odolnost
 • Lesní Elf: 8 + Odolnost

Body Štěstí (Fortune Points)
Na začátku každého sezení má každá postava k dispozici tři Body Štěstí. Používat je lze při testech, kdy v poměru jedna ku jedné přidávají další bílé kostky. Dalším způsobem je rychlejší obnovovaní použitých karet Nadání (Talents), viz níže.

Dovednosti & Kvalifikace (Skills & Expertise)
Ve hře se nachází celkově 18 základních (Basic) a 9 pokročilých (Advance) dovedností. Základní mohou používat všechny postavy a jsou vypsány na kartě postavy. K používání pokročilých dovednosti je nejprve nutné podstoupit určitý trénink. V takovém případě si postava připíše na příslušné místo na kartě postavy a dále jsou brány jako základní dovednosti.

Počáteční znalosti dovedností nedávají postavám žádné bonusy, avšak po dosažení dalších stupňů (celkově tři) přidávají k testu založeném na dané dovednosti žluté kostky kvalifikace (expertise dice) podle úrovně znalosti. Dále je možné učit se specializacím k různým dovednostem (Specialization), což jsou úzce zaměřené oblasti v rámci dané dovednosti. Pokud je pro test daná specializace relevantní, postava obdrží další bílou kostku.

Základní dovednosti jsou následující:

 • Atletika (Athletics) (St)
 • Folklór (Folklore) (Int)
 • Chladné zbraně (Weapon Skill) (St)
 • Intuice (Intuition) (Int)
 • Jízda (Ride) (Ag)
 • Lstivost (Guile) (Fel)
 • První pomoc (First Aid) (Int)
 • Rovnováha (Coordniation) (Ag)
 • Skrývání (Stealth) (Ag)
 • Střelné zbraně (Ballistic Skill) (Ag)
 • Šarm (Charm) (Fel)
 • Ukázněnost (Discipline) (WP)
 • Všímavost (Observation) (Int)
 • Vůdcovství (Leadership) (Fel)
 • Výdrž (Resilience) (To)
 • Zastrašování (Intimidate) (St)
 • Znalost přírody (Nature Lore) (Int)
 • (Skulduggery) (Ag)

Pokročilé dovednosti:

 • Čarodějnictví (Spellcraft) (Int)
 • Magický pohled (Magical Sight) (Int)
 • Soustředění (Channeling) (WP)
 • Výměnný obchod (Tradecraft) (Různě)
 • Vzdělání (Education) (Int)
 • Vzývání (Invocation) (Fel)
 • Zacházení se zvířaty (Animal Handling) (Fel)
 • Zbožnost (Piety) (WP)
 • Zdravotnictví (Medicine) (Int)

Nadání (Talents)
Nadání reprezentují výjimečné schopnosti, jichž postavy mohou dosáhnout. Dělí se do tří kategorií – Koncentrace, Pověst a Taktiky (Focus, Reputation, Tactics). V jednu chvíli lze mít aktivní je určitý počet karet Nadání, daný kariérou postavy (1 až 3). Některé karty Nadání mají konstantní efekt, jiné se aktivují použitím dané karty. Pokud je karta takovýmto způsobem použita, položí se na ní čtyři žetony, jež určují, za jak dlouho je možné použít danou kartu Nadání opakovaně. Jeden žeton se vždy odstraní na konci kola.

Karta družiny (Party Sheet)
Na počátku hry si družina vybere karty družiny, jež nejlépe odpovídá zaměření jejich členů. Karta samotná umožňuje využívat dalších karet Nadání (pro všechny členy), poskytuje zvláštní schopnosti a také body štěstí navíc (taktéž pro každého člena). Pokaždé, když se na kartě objeví počet bodů štěstí rovný počtu členů družiny, každý z hráčů obdrží další body štěstí (viz níže).

Příklad karty družiny:

warhammer-fantasy-roleplay-gang-of-thugs-party-sheet.png

Karta družiny také hlídá množství napětí mezi jednotlivými členy (Party Tension) – pokud se tento počet dostane na pět, spustí se minoritní nevýhoda, reflektující současný stav. Podobně tomu probíhá na desátém bodě, poté se počet vynuluje.

Chapter Two: Player Character Races

Prozatímní možnost hráčů umožňuje na počátku hry výběr ze čtyř ras. Asi nebudu prozatím vypisovat historii a popis ras, buďto si udělají hráči obrázek, nebo eventuelně dohledat na wikipedii. Ale obecně vzato rasy dodržují určité fantasy reálie (trpaslíci moc nemusí elfy a naopak, lidé v ničem nevynikají ani nezaostávají apod.)

Poměrně identický text vyňatý z pravidel, co se přehledu ras týče (v angličtině):

https://www.fantasyflightgames.com/en/news/2009/9/22/cultural-puzzle-pieces/

Reiklandeři
Adaptibilní: Převod kariéry stojí Reiklandery o jedno zlepšení (Advancement) méně (minimálně 0).
Rozmanitost: Na počátku hry mají Reiklandeři k dispozici 25 bodů k tvorbě postavy.
Zvýhodněný Osudem: Jednou za sezení si Reiklander může přidat •• k jakémukoliv hodu.

Karak Azgarazký Trpaslík
Potomci Grungniho: Během tvorby postavy si trpaslík může vytrénovat jednu z následujících dovedností – Ukázněnost, Výdrž nebo Chladné zbraně.
Nevraživost: Trpaslící získávají bonus • na všechny Útoky na blízko a Útoky na dálku vedené proti zelenokožcům (Greenskins) a taktéž proti všem, jež je zranili. Bonus trvá do konce setkání.
Houževnatost: Trpaslíci si přičítají 5 ke svému limitu zatížení.
Noční vidění: Trpaslík obdrží o •• kostky smůly méně na všechny hody týkající se tmy nebo nedostatku světla.

Vznešení Elfové
Vyrovnanost: Vznešení elfové obdrží během procesu tvorby postavy jednu kartu Koncentrace zadarmo.
Vzdělaný: Vznešení elfové obdrží během procesu tvorby postavy pokročilou dovednost Vzdělání (netrénovanou).
Vyvolení Ishasem: Během tvorby postavy si vznešený elf může vytrénovat jednu z následujících dovedností – Ukázněnost, Intuice, Všímavost.
Noční vidění: Vznešený elf obdrží o •• kostky smůly méně na všechny hody týkající se tmy nebo nedostatku světla.

Lesní Elfové
Lesní chůze: Převod Lesní elfové mohou ignorovat terénem vynucené manévry (manoeuvres) a až •• kostky smůly na pohyb a akce pokud jsou v lesním prostředí.
Spojení s přírodou: Lesní elfové získávají • kostku štěstí na iniciativu v souboji, a také k testům Všímavosti a Skrývaní, pokud jsou v lesním prostředí..
Orionova přízeň: Během tvorby postavy si lesní elf může vytrénovat jednu z následujících dovedností – Střelné zbraně, Znalost přírody, Všímavost nebo Skrývání.
Noční vidění: Lesní elf obdrží o •• kostky smůly méně na všechny hody týkající se tmy nebo nedostatku světla.

Chapter Three: Character Creation

01. Výběr rasy
Prvním krokem je pouhý výběr rasy – což je možné provést prostým výběrem nebo také náhodně hodem •••• kostkami štěstí. Dle počtu úspěchů hráč určí rasu:

Bez úspěchu // Reiklander
Jeden úspěch // Reiklander nebo Karaz Azgarazský trpaslík
Dva úspěchy // Karaz Azgarazský trpaslík
Tři úspěchy // Vznešený elf nebo Lesní elf

02. Určení povolání
Každý hráč si náhodně lízne tři karty povolání (Career) a z nich si jednu ponechá jako startovní. Určitá povolání mohou vykonávat pouze některé rasy, takže v případě potřeby si hráč lízá tak dlouho, dokud nemá tři povolání, jež může využívat. Jako alternativu je možné také buďto povolání vybírat, nebo naopak líznout jen jednu kartu.

Karta povolání určuje Primární vlastnosti, dovednosti přístupné od počátku hry, rozvržení měřidla postoje postavy (Stance), počet možných Nadání a také možnosti zlepšování a ceny za jednotlivé vylepšení v průběhu hry.

Příklad karty povolání:
Waywatcher02.jpg

03. Investice bodů
Každý hráč má předem daný počet bodů k tvorbě postavy určený výběrem rasy (zvýrazněných částí si nevšímejte, relevantní pouze pro jeden příklad z FFG).

Gurni_CreationPoints.png

Každá rasa má základní hodnoty všech šesti vlastností. Dále je třeba zvýšit Primární vlastnosti dle povolání, každou o jedna. Za volné body je možné vlastnosti dále zvyšovat – cena zvýšení je rovna novému hodnocení (např. zvýšení ze 3 na 4 stojí čtyři body, ze 3 na 5 devět bodů. Postavy nemohou začínat s žádnou vlastností výše než na hodnocení pět.

Dále je možné za body pořídit startovní majetek postavy, dovednosti, nadání a akční karty.

Gurni_Investments.png

Co se dovedností týče, dle počtu investovaných bodů si hráč může vytrénovat relevantní počet dovedností (respektive zvolit specializaci); stejný postup je poté aplikovaný i u akčních karet, karet Nadání a úrovně bohatství postavy. Nutno dodat, že některá povolání již mají předem dané karty Nadání, které nestojí žádné body.

Příklad karet Nadání:

Gurni_Talents.png

04. Akčí karty (Action cards)
Každá postavy začíná hru se šesti akčními kartami. Ovšem některé ze startovních akčních karet mají požadavky, které když postava nesplňuje, kartu neobdrží. Pokud později dojde ke zvýšení hodnocení, postava zpětně kartu dostává.

Základní Akční karty:

 • Blokování (Block) – Pro postavy s Odolností 3+
 • Kryt (Parry) – Pro postavy se Silou 3+
 • Obezřetná pozice (Guarded Position)
 • Použití dovednosti (Perform A Stunt)
 • Uhýbání (Dodge) – Pro postavy s Obratností 3+
 • Útok na blízko (Melee Attack)
 • Útok na dálku (Ranged Attack)
 • Zhodnocení situace (Assess the Situation)

Znovu platí, že určitá povolání mají další Akční karty o začátku (například čaroděj může začínat s kouzly apod.) Dále každá postavy dostane další Akční karty dle počtu dříve investovaných bodů. Takto je možné si vybírat pouze karty s hodnocením (Rank) 1. Pokud si chce hráč vybrat vyšší, je třeba rozdíl doplatit v poměru jedna ku jedné.

05. Určení Postojů
Existují dva druhý Postojů – unáhlený (reckless), značený červeně a konzervativní (conservative), značený zeleně. Postoje během hry definují mnoho situací, a každá postava má jeden postoj dominantní (ten, kde je více dílků, v případě shody si hráč vybere).

Ilustrativní příklad:

Gurni_StanceMeter.png

http://www.fantasyflightgames.com/ffg_content/wfrp/warhammer-fantasy-roleplay-preview-2/warhammer-fantasy-roleplay-stance-meter.png

Mezi hlavní ukazatele Postoje patří i to, jako stranu Akční karty postava právě používá:

Wizard_-_jesteNenastalCas__cervena_.jpg
Wizard_-_JesteNenastalCas__zelena_.jpg

Dále, pokud postava není v neutrálním postoji, může si za každý krok od středu přeměnit jednu • kostku na • kostku unáhlenosti (reckless dice) nebo • konzervativní kostku (conservative dice). Červené kostky mají mnohem lepší hodnoty, ale může to postavu také něco stát. Zelené kostky mají o něco málo horší hodnoty, ale bez rizika. Zato však může trvat delší dobu, než danou akci dokončí.

06. Výběr karty družiny
Název je asi vše vysvětlující – hráči se kolektivně dohodnou, jakou kartu budou ve hře užívat.

Deset otázek
Následujících deset otázek pomáhá lépe definovat postavu.

 • Odkud postava pochází?
 • Jaká je její rodina?
 • K jaké společenské třídě náleží?
 • Co dělala předtím, než se vydala na dráhu dobrodruha?
 • Proč se postava stala dobrodruhem?
 • Jak moc zbožná postava je?
 • Jaké má přátele a nepřátele?
 • Má postava ve vlastnictví něco jí drahého?
 • Komu je postava loajální?
 • Koho má postava ráda/koho nenávidí?

Tvorba postav

Warhammer Fantasy Roleplay c00p3ercz c00p3ercz